Zásady ochrany osobních údajů

Jsme rádi, že navštěvujete náš online obchod Výrobky ze dřeva.com a vážíme si vaší přízně. Chceme, abyste se při nakupování u nás cítili příjemně a rádi se k nám vraceli a k tomu patří i to, že se staráme o vaše osobní údaje, aby byly v bezpečí. Chceme, abyste věděli, že s vašimi osobními údaji nakládáme s nejvyšší mírou ochrany a v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů. V tomto dokumentu naleznete informace, které jsme vám v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů jako jejich správce povinni sdělit.

Kdo jsme?
společnost
SELP Servis, s.r.o.
IČO: 27772802
sídlem Kopretinová 431/38, Nemilany, 783 01 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, sp. zn.: C 41475
kontaktní e-mail: lukas@vyrobkyzedreva.com
(dále jen „správce“, „my“, nebo „společnost“)


Co znamenají některé termíny použité v těchto zásadách?

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Obchodní spolupráce (netýká se spotřebitelů) je jakýkoliv obchodní vztah založený písemnou nebo ústní smlouvou mezi námi a vámi jako jiným podnikajícím subjektem.

V jakém rozsahu budeme vaše osobní údaje zpracovávat?
1. Pokud u nás nakupujete, budeme zpracovávat tyto vaše osobní údaje: jméno, příjmení, adresu pro doručení zboží, fakturační adresu, případně jinou adresu, kterou nám sdělíte, e-mailový a telefonický kontakt, obsah vaší objednávky, případně další údaje, které nám v rámci objednávky uvedete.

2. V případě, že nás budete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu, budeme zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a případně další osobní údaje, které nám v textu vaší zprávy sdělíte.

3. V případě, že jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru, budeme o vás zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení a vámi uvedený e-mail.

4. Pokud si u nás založíte uživatelský účet, budeme o vás zpracovávat tyto osobní údaje: e-mail, případně telefon, údaje fakturační adresy, případně jiných doručovacích adres, které nám uvedete, historii vašich objednávek a daňových dokladů k nim.

5. V případě vzájemné obchodní spolupráce budeme zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, případně DIČ, údaje o bankovním spojení, v případě obchodní společnosti jméno, příjmení a pojmenování funkce statutárního zástupce. Pokud budou v rámci obchodní spolupráce pro komunikaci využívány, pak rovněž e-mailovou adresu, telefonní číslo, případně další kontaktní možnosti, a veškeré další osobní údaje, které budou pro naplnění obchodní spolupráce nezbytné, a které nám sdělíte. Osobní údaje o podnikatelích můžeme rovněž získávat z veřejně dostupných rejstříků a jiných databází. Vezměte, prosíme, na vědomí, že pokud nám v rámci obchodní
spolupráce sdělíte také osobní údaje třetích osob, například vašich zaměstnanců, odpovídáte plně za to, že nám takové osobní údaje můžete předat.
Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, sdělte nám to prosím. Pomůžete nám ta uchovávat vaše osobní údaje aktuální a v souladu s požadavky příslušných právních předpisů.

Pro jaké účely vaše osobní údaje zpracováváme a jaký je právní základ pro jejich zpracování?
1. Pokud u nás nakupujete, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem plnění kupní smlouvy a z toho vyplývajících vzájemných práv a povinností. Poskytnutí vašich osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění smlouvy, bez nichž nemůžete kupní smlouvu uzavřít ani plnit.

2. Vaše osobní údaje v případě, že nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu zpracováváme za účelem zodpovězení vašeho dotazu k našim službám, následného zaslání případné nabídky naší společnosti a vzájemné komunikace, a to na vaši žádost. V případě, že na základě vzájemné komunikace dojde k objednání našeho zboží či služeb, budeme dále vaše osobní údaje zpracovávat za účelem plnění vzájemných smluvních práv a povinností.
Vaše osobní údaje poskytnuté v kontaktním formuláři a v další navazující komunikaci budeme zpracovávat pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost. Poskytnutí vašich osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře je dobrovolné, nicméně je předpokladem nezbytným pro uzavření případné smlouvy. V případě neposkytnutí některých osobních údajů, zejména jména, příjmení a kontaktního e-mailu nebude možné vám na vaši zprávu z kontaktního formuláře odpovědět.

3. Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme zpracovávat vaše osobní údaje za účelem zasílání novinek z našeho sortimentu, výroby a novinek v oblasti dřevěného designu. Vaše osobní údaje pro zasílání newsletteru budeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu. Pokud jste mladší 15 let, je třeba, aby za vás souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat o vašem věku potvrzení. Poskytnutí vašich osobních údajů prostřednictvím formuláře na našem webu je dobrovolné, nicméně je předpokladem pro zasílání newsletterů. V případě neposkytnutí některých osobních údajů, zejména jména, příjmení a kontaktního e-mailu vám nebude možné newslettery zasílat. Vezměte, prosíme, na vědomí, že pokud jste za poslední 3 roky nakoupili v našem e-shopu, můžeme vám zasílat náš newsletter v souladu s vaším legitimním očekáváním na základě našeho oprávněného zájmu.

4. Osobní údaje ve vašem uživatelském účtu zpracováváme za účelem vedení tohoto účtu a abychom vám usnadnili přehled ve vašich nákupech. Osobní údaje v uživatelském účtu zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který jste nám při jeho zřízení udělili. Pokud jste mladší 15 let, je třeba, aby za vás souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat o vašem věku potvrzení. Poskytnutí vašich osobních údajů prostřednictvím formuláře na našem webu je dobrovolné, nicméně je předpokladem pro uřízení uživatelského účtu. V případě neposkytnutí některých osobních údajů, zejména e-mailu nebude možné vám uživatelský účet zřídit. Vezměte, prosíme, na vědomí, že pokud jste si v posledním roce zřídili uživatelský účet bez nákupu, můžeme vám zasílat náš newsletter v souladu s vaším legitimním očekáváním na základě našeho oprávněného zájmu.

5. Vaše osobní údaje v případě naší obchodní spolupráce zpracováváme za účelem naplnění této spolupráce, tedy za účelem plnění vzájemných smluvních práv a povinností. Takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy. Poskytnutí vašich osobních údajů v rámci obchodní spolupráce je smluvním požadavkem a bez těchto údajů není možné smlouvu uzavřít ani plnit.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme i po odpadnutí důvodů pro jejich zpracování uvedených výše dále zpracovávat:
- pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu,
které se na nás vztahuje (zpravidla zpracování pro účely vedení účetnictví a daňové
evidence);
- v anonymizované a agregované podobě pro statistické a analytické účely;
- pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?
1. Pokud jste u nás nakoupili zboží či služby, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nutnou ke splnění povinností z uzavřené smlouvy a následně po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy vztahující se k vedení účetnictví, archivnictví a spisové služby. V případě nevypořádaných pohledávek budeme rovněž zpracovávat tyto osobní údaje po dobu trvání zákonné promlčecí lhůty.

2. Pokud jste nás oslovili prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu naší vzájemné komunikace, kterou jste tímto způsobem započali, a následně po dobu maximálně 6 měsíců od ukončení vzájemné komunikace, pokud nedojde k uzavření smlouvy s námi.

3. Osobní údaje pro účely zasílání newsletteru budeme uchovávat po dobu 3 let ode dne udělení vašeho souhlasu se zasíláním newsletterů, nebo do odvolání takového souhlasu. Pokud jste u nás nakoupili či využili některou z našich služeb, budeme vaše osobní údaje pro účely zasílání newsletteru uchovávat po dobu 3 let ode dne nákupu, nebo do doby vašeho odhlášení se ze
zasílání newsletterů.

4. Osobní údaje z vašeho uživatelského účtu budeme uchovávat po dobu 3 let ode dne udělení vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů při zřízení uživatelského účtu, nebo do odvolání takového souhlasu.

5. V případě naší vzájemné obchodní spolupráce budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání této obchodní spolupráce a následně po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy vztahující se k vedení účetnictví, archivnictví a spisové služby.

Jak jsou vaše osobní údaje chráněny?
Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás na prvním místě, a proto vaše data odpovídajícím způsobem chráníme za použití vhodných technických a organizačních opatření. Protože na zpracování vašich osobních údajů někdy nejsme sami, dáváme si záležet na pečlivém výběru vhodných zpracovatelů, aby se vaše osobní údaje nedostaly do nepovolaných rukou.

Vaše osobní údaje nemáme v úmyslu předávat do třetích zemí, tedy mimo státy Evropské unie. Pokud by k takovému předání mělo dojít, učiníme tak jedině v souladu s pravidly a předpisy na ochranu osobních údajů.

Komu vaše osobní údaje předáváme?
Vaše osobní údaje nepředáváme žádným dalším osobám, vyjma následujících kategorií příjemců či zpracovatelů, které si pečlivě vybíráme a kontrolujeme, aby dodržovali stejný standard ochrany vašich osobních údajů jaký vám poskytujeme my: poskytovatelé poštovních a přepravních služeb, poskytovatelé IT a technických řešení pro náš web – správce e-shopu, provozovatel redakčního
systému webu, poskytovatel e-mailového klienta v případě komunikace prostřednictvím elektronické pošty, marketingová a PR agentura, subjekty poskytující právní, daňové a účetní služby.

Těmto příjemcům či zpracovatelům zpřístupňujeme vaše osobní údaje jen v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jejich povinnosti. Vaše osobní údaje neprodáváme ani je nezapůjčujeme za úplatu.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?
V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů:
- máte právo na přístup ke svým osobním údajům, tedy vědět, jaké osobní údaje o vás zpracováváme;

- máte právo na opravu vašich osobních údajů a v případě, že bude naplněn některý ze zákonných důvodů i na jejich výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování;

- pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování; za vznesení námitky bude považováno i odhlášení se ze zasílání newsletterů (většinou umožněné ve spodní části zaslaného newsletteru);

- pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to zasláním odvolání vašeho souhlasu na e-mail: lukas@vyrobkyzedreva.com, nebo na adresu našeho sídla uvedenou výše. Pokud jste nám udělili souhlas se zasíláním newsletterů, bude za odvolání souhlasu považováno i odhlášení se ze zasílání newsletterů (většinou umožněné ve spodní části zaslaného newsletteru). Pokud jste nám udělili souhlas při zřízení vašeho uživatelského účtu, bude za odvolání souhlasu považováno rovněž zrušení uživatelského účtu z vaší strany; vezměte, prosíme, na vědomí, že odvoláním vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu před jeho odvoláním;

- rovněž máte v případě údajů zpracovávaných na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy právo na jejich přenositelnost k jinému správci.

Koho můžete v zájmu ochrany svých osobních údajů kontaktovat?
Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, můžete nás kdykoliv kontaktovat na našem e-mailu: lukas@vyrobkyzedreva.com či na adrese našeho sídla a vše spolu vyřešíme k vaší spokojenosti. V případě, že nebudete spokojeni, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (https://www.uoou.cz/). Samozřejmě se vždy můžete obrátit na dozorový úřad přímo. Pokud je vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání, případně místo údajného porušení ochrany osobních údajů mimo Českou republiku, můžete se obrátit na dozorový úřad v příslušném členském státě.

Cookies, aneb co děláme s koláčky?
Náš web http://www.vyrobkyzedreva.com/ využívá pro svou činnost tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení uživatele a které umožňují analýzu způsobu užívání webu. Náš web používá také službu Google Analytics a některé další služby společnosti Google LLC a společnosti Facebook, Inc., v rámci kterých jsou sbírány cookies. Jak tyto společnosti využívají osobní údaje se dozvíte zde: Google, Facebook.

Jaké cookies používáme?
- cookies nezbytné pro fungování našeho webu a výkonnostní cookies – tyto cookies nám umožňují, aby web správně fungoval a zpravidla o vás nesbírají žádné osobní údaje, případně jsou tyto údaje anonymizovány. Používáme je na základě našeho oprávněného zájmu. Používání těchto cookies můžete v nastavení svého webového prohlížeče odmítnout. V tomto případě však upozorňujeme, že některé funkce našeho webu nemusejí být plně funkční;

- cílené, reklamní a funkční cookies (cookies třetích stran) – tyto cookies slouží k personalizaci obsahu webu a zobrazování reklamy, která je pro vás relevantní. Pomocí těchto cookies dochází k získávání osobních údajů a náš web je používá pouze pokud jste k jejich sběru udělili svůj předchozí souhlas (zpravidla na vyskakovací liště při první návštěvě našeho webu).

Můžu používání cookies zabránit?
Ano, soubory cookies můžete ve svém zařízení smazat a rovněž nastavit pravidla pro jejich ukládání ve svém prohlížeči. Jak to udělat se můžete dočíst v odkazech níže, nebo v dalších dokumentech vašich internetových prohlížečů: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Android a Iphone a Ipad. Vezměte však, prosíme, na vědomí, že odlišným nastavením uchovávání cookies můžete ztratit dosavadní funkčnosti a personalizaci webu.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 6. 2019

Zpět do obchodu